Bài viết mới

thumb-hilnux

Xe Toyota Hilux

Hilux 2.5 - 693 triệu
Hilux 3.0 (Số sàn) - 809 triệu
Hilux 3.0 (Số tự động) - 877 triệu

thumb-hiace

Xe Toyota Hiace

Hiace 2.7 Xăng - 1,172 triệu
Hiace 2.5 Dầu - 1,262 triệu

thumb-yaris

Xe Toyota Yaris

Yaris E (Nhập) - 658 triệu
Yaris G (Nhập) - 710 triệu

thumb-fortuner

Xe Toyota Fortuner

Fortuner 2.5 G - 947 triệu
Fortuner 2.7 X - 1.008 triệu
Fortuner 2.7 V - 1.121 triệu
Fortuner TRD X - 1.082 triệu
Fortuner TRD V - 1.195 triệu

thumb-innova

Xe Toyota Innova

Innova 2.0 E - 758 triệu
Innova 2.0 G - 798 triệu
Innova 2.0 V - 867 triệu

thumb-camry

Xe Toyota Camry

Camry 2.0 E - 1.122 triệu
Camry 2.5 G - 1.263 triệu
Camry 2.5 Q - 1.414 triệu

thumb-atis

Xe Toyota Altis

Altis 1.8 G - 795 triệu
Altis 1.8 V - 848 triệu
Altis 2.0 - 992 triệu

thumb-vios

Xe Toyota Vios

Vios 1.3 J - 570 triệu
Vios 1.5 E - 595 triệu
Vios 1.5 G - 649 triệu